Ateneul Popular „Mr. Gh. Pastia” anunţă concurs pentru post vacant de ECONOMIST gradul I

ATENEUL POPULAR “MR.GH.PASTIA” FOCSANI organizează concurs/examen pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 1(unu) post vacant de ECONOMIST gradul I, funcţie contractuală, studii superioare la Biroul Contabilitate-financiar-administrativ.

Condiţii de participare la concurs

Condiţii generale:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute în art.3 din Anexa- Regulament-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

 1. Are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. Cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. Are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. Îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice:

 • studii universitare cu diplomă de licenţă în domeniul economic;
 • vechime in specialitate – minim 5 ani;
 • cunoştinţe de operare pe calculator – nivel mediu (Excel, etc.).

Concursul va avea loc în data de 14 noiembrie 2016 ora 10,00  proba scrisă, 17 noiembrie  2016, ora 13,00 – proba practică, şi 22 noiembrie  2016 ora 10,00 – proba interviu, la sediul Ateneului Popular “Mr.Gh.Pastia” din Piaţa Unirii nr.3,  Focşani.

Bibliografia şi programa analitică pentru proba practică de verificare a cunoştinţelor în domeniul IT – nivel mediu se afişează la sediul şi pe site-ul Ateneului Popular“Mr.Gh.Pastia”,  www.ateneu-pastia.ro.

Dosarele de înscriere la concurs se depun până la data de 4 noiembrie  2016, ora 14,30 la Compartimentul Resurse umane din cadrul Ateneului Popular “Mr.Gh.Pastia” din Piaţa Unirii nr.3,  Focşani.

Relaţii suplimentare la Compartimentul Resurse umane al Ateneului Popular “Mr.Gh.Pastia”, telefon 0237 -225584, 0237 – 223722 sau 0729 964142, secretar comisie concurs Monica Stoinescu.

Actele solicitate candidaţilor pentru dosarul de înscriere la concurs:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. curriculum vitae;
 3. copia şi originalul fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz, recomandarea de la ultimul loc de muncă;
 4. copia carnetului de muncă conformă cu originalul sau, dupa caz, o adeverinţă care atestă vechimea în specialitatea studiilor;
 5. diploma de studii şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări, copie şi original;
 6. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează.Candidatul care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 7. actul de identitate, copie şi original;
 8. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabili de Ministerul Sănătăţii. 

Bibliografie:

 1. Legea nr.53/2003-Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare.
 2. Legea nr.284/2010, privind salarizarea unitară  a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
 3. Legea nr.82/1991 privind Legea contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 4. Legea nr.35/6.06.1994, privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii si de divertisment, republicată.
 5. Hotărârea nr. 846/2002 privind  aprobarea Normelor metodologice privind tipărirea,  înregistrarea, vizarea, evidenţa şi gestionarea abonamentelor şi biletelor de intrare la spectacole.
 6. HG nr.1502/12.12.2007 pentru aprobarea normelor metodologice privind cuantumul timbrului monumentelor istorice şi modalităţile de percepere, încasare, utilizare şi evidenţiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia (M.Of. nr.28/15 ian. 2008).
 7. Legea nr.147/13 iulie 1998, privind impozitul pe spectacole (M.Of.nr.262/14 iulie 1998).
 8. Legea nr.22/18.11.1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autoritătilor sau   instituţiilor publice, cu  modificările şi completările ulterioare;
 9. OMFP 2861/2009, pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.
 10. Decretul 209/05.07.1976 privind pentru aprobarea Regulamentului operaţiunilor de casă,  actualizat;
 11. Legea nr.8/1996 privind drepturile de autor şi drepturi conexe;
 12. M.F.P.nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de active si de pasiv, cu modificarile si completarile ulterioare;
 13. M.F.P. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor institutiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare.
 14. Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice.
 15. Hotărârea nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare  la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile   publice.
 16. Ordonanţa nr.119/1999 privind controlul intern /managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Programa analitică pentru proba practică, de verificare a cunoştinţelor în domeniul IT-nivel mediu se poate accesa la sediul unităţii şi aici, pe website-ul Ateneului Popular Focşani: www.ateneu-pastia.ro.

CALENDARUL DE CONCURS

 1. Data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs: 4 noiembrie 2016, ora 14,30.
 2. Selecţia dosarelor: 11.2016.
 3. Afişare rezultate selecţie dosare: 08.11.2016.
 4. Data şi ora limită depunere contestaţie rezultate selecţie dosare: 09.11.2016, ora 16,30.
 5. Afișare rezultate contestaţii selecție dosare: 10.11.2016.
 6. Susținere proba scrisă : 11.2016, ora 10,00.
 7. Afișare rezultate probă scrisă: 14.11.2016 ora 16,30.
 8. Data şi ora limită depunere contestaţii probă scrisă: 15.11.2016, ora 16,30.
 9. Afișare rezultate contestații proba scrisă: 16.11.2016.
 10. Data de desfăşurare a probei practice: 17.11.2016, ora 13,00.
 11. Afişare rezultate proba practică: 17.11.2016, ora 16,00.
 12. Depunere contestaţie rezultate proba practică: 18.11.2016, ora 14,30.
 13. Afişare rezultate contestaţie proba practică:11.2016
 14. Data de desfăşurare a interviului: 22.11.2016, ora 10,00.
 15. Afișare rezultate interviu: 22.11.2016, ora 16,30.
 16. Data şi ora limită depunere contestații interviu:23.11.2016 ora 16,30;
 17. Comunicare rezultate contestaţii interviu: 11.2016.
 18. Comunicare rezultate finale: 24.11.2016.

 Comunicarea rezultatelor la fiecare probă vor fi afişate la sediul unităţii şi pe pagina webb a Ateneului Popular Focşani: www.ateneu-pastia.ro.

Programa analitică pentru proba practică  de verificare a cunoştinţelor IT- nivel mediu – a se vedea fişierul testare-it-nivel-mediu-economist-gradul-i

Comments are closed.