Ateneul Popular „Mr. Gh. Pastia” anunţă concurs pentru post vacant de ÎNGRIJITOR

ATENEUL POPULAR “MR.GH.PASTIA” FOCSANI
organizează concurs/examen pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui (1) post vacant de îngrijitor

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, vă comunicăm următoarele:

 1. ATENEUL POPULAR “MR.GH.PASTIA” FOCSANI scoate la concurs pe data de 19 aprilie 2017, un post de execuţie vacant de  îngrijitor, funcţie contractuală, perioadă nedeterminată.       
 1. Componenţa dosarului de concurs:

Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

Actele solicitate candidaţilor pentru dosarul de înscriere la concurs:

 1. a) cerere de înscriere la concurs adresată conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;

  b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

  c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

  d) carnetul de muncă sau, dupa caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

  e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează.Candidatul care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a complete dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel târziu la data desfăşurării primei probe a concursului;

  f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate.Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, îm formatul standard stabilit deMinisterul Sănătăţii.

  g) curriculum vitae;

Actele prevăzute la lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Nota: Vă rugăm să aranjaţi documentele în dosar conform ordinii menţionate mai sus.

       Date de contact:

Dosarele de concurs se vor depune la secretariatul Ateneului Popular”Mr.Gh.Pastia” Focşani din Piaţa Unirii, nr.3, până pe data de 10 aprilie 2017, orele 16.30.

Persoana de contact este Stoinescu Monica – referent sp., telefon 0237/223.722/225 584.

 1. Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale şi specifice :                                                                                                                                                                                                      a) Condiţii generale de ocupare a posturilor :

– să aibă cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European, să aibă domiciliul în România ;

– să aibă cunoştinţe de limba română, scris şi vorbit;

– să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

– să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

– sa aibă o stare de sănătate corespunzatoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

–  să îndeplinească condiţiile de studii şi după caz de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

– să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfaptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni savârşite cu intenţie care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

b) Condiţii specifice pentru îngrijitor :

 • Studii: minim generale
 • vechime în muncă : minim 3 ani
 • disponibilitate pentru program flexibil.

4. Concursul va consta în :

a) proba practică, la sediul Ateneului Popular „Mr.Gh.Pastia”Focşani, pe data de 19.04. 2017 ora 10,00 ;
b) proba interviu, la sediul unităţii, pe data de 25.04.2017, ora 10.00.

Probele sunt eliminatorii, punctajul minim obţinut la fiecare probă fiind de 50 puncte din 100.

 1. Calendarul concursului:

Data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs: 10 aprilie 2017,

ora 16,30.

 1. Selecţia dosarelor: 04.2017.
 2. Afişare rezultate selecţie dosare: 12.04.2017.
 3. Data şi ora limită depunere contestaţie rezultate selecţie dosare: 13.04.2017, ora 16,30.
 4. Afişare rezultate contestaţii selecție dosare: 14.04.2017.
 5. Data de desfăşurare a probei practice: 19.04.2017, ora 10,00.
 6. Afişare rezultate proba practică: 20.04.2017.
 7. Depunere contestaţie rezultate proba practică: 21.04.2017, ora 14,30.
 8. Afişare rezultate contestaţie proba practică:04.2017.
 9. Data de desfăşurare a interviului: 25.04.2017, ora 10,00.
 10. Afișare rezultate interviu: 26.04.2017.
 11. Data şi ora limită depunere contestații interviu:27.04.2017 ora 16,30;
 12. Comunicare rezultate contestaţii interviu: 04.2017.
 13. Comunicare rezultate finale: 28.04.2017.

 Comunicarea rezultatelor la fiecare probă vor fi afişate la sediul unităţii şi pe pagina webb a Ateneului Popular Focşani: www.ateneu-pastia.ro

 

 

Comments are closed.