Ateneul Popular „Mr. Gh. Pastia” anunţă concurs ŞEF BIROU la Biroul Contabilitate – financiar – administrativ

ATENEUL POPULAR “MR.GH.PASTIA” FOCSANI organizează concurs /examen pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 1(unu) post vacant de  ŞEF BIROU gradul I, funcţie contractuală,  studii superioare  la Biroul Contabilitate-financiar-administrativ.

Condiţii de participare la concurs:

Condiţii generale: Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute în art.3 din Anexa- Regulament-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

 1. Are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. Cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. Are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. Îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţii specifice:

 • studii universitare cu diplomă de licenţă în domeniul economic;
 • vechime in specialitate – minim 5 ani;
 • cunoştinţe de operare pe calculator – nivel mediu.

 

Concursul va avea loc în data de 18 iulie 2016 ora 10,00  proba scrisă, 21 iulie 2016, ora 13,00 – proba practică, şi 26 iulie 2016 ora 10,00 – proba interviu, la sediul Ateneului Popular “Mr.Gh.Pastia” din Piaţa Unirii nr.3,  Focşani.

Bibliografia şi programa analitică pentru proba practică de verificare a cunoştinţelor în domeniul IT – nivel mediu se afişează la sediul şi pe site-ul Ateneului Popular“Mr.Gh.Pastia”, www.ateneu-pastia.ro.

Dosarele de înscriere la concurs se depun până la data de 8 iulie 2016, ora 14,30 la Compartimentul Resurse umane din cadrul Ateneului Popular “Mr.Gh.Pastia” din Piaţa Unirii nr.3,  Focşani.

Relaţii suplimentare la Compartimentul Resurse umane al Ateneului Popular “Mr.Gh.Pastia”, telefon 0237 -225584, 0237 – 223722 sau 0729 964142, secretar comisie concurs Monica Stoenescu.

 

Actele solicitate candidaţilor pentru dosarul de înscriere la concurs:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. curriculum vitae;
 3. copia şi originalul fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz, recomandarea de la ultimul loc de muncă;
  copia carnetului de muncă conformă cu originalul sau, dupa caz, o adeverinţă care atestă vechimea în specialitatea studiilor;
 4. diploma de studii şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări, copie şi original;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează.Candidatul care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 6. actul de identitate, copie şi original;
 7. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabili de Ministerul Sănătăţii.

 

Bibliografie:

 • Legea nr.82/1991,  privind Legea contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.284/2010, privind salarizarea unitară  a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • OUG nr.57/2015,  privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare;
 • Legea nr.292/27 iunie 2003,  privind organizarea şi funcţionarea aşezămintelor culturale;
 • OUG nr.118/21 decembrie 2006, actualizată, privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale;
 • Legea nr.227/2015,  privind noul Cod fiscal;
 • O.M.F.P. 2861/2009,  pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
 • Hotărârea Guvernului nr.841/1995, privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice;
 • Ordinul ministrului finanţelor publice nr.923/2014, republicat în 2016, pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu;
 • Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.22/18.11.1969, privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autoritătilor sau instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Decretul 209/05.07.1976, privind pentru aprobarea Regulamentului operaţiunilor de casă,  actualizat;
 • O.M.F.P. 1792/2002,  pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea,  lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor institutiei, actualizat.
 • Legea nr.98/2016 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice;
 • Hotărârea nr.395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului -cadru din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice;
 • Ordinul Secretarului General al Guvernului nr.400/2015, pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice;
 • Ordonanţa nr.119/1999,  privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.35/6.06.1994 republicată, privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii si de divertisment;
 • H.G.nr.1502/12.12.2007, pentru aprobarea Normelor metodologice privind cuantumul timbrului monumentelor istorice şi modalităţile de percepere, încasare, utilizare şi evidenţiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia (Mon.Of. nr.28/15 ian.2008);
 • Hotărârea nr. 846/2002, privind  aprobarea Normelor metodologice privind tipărirea, înregistrarea, vizarea, evidenţa şi gestionarea abonamentelor şi biletelor de intrare la spectacole (Mon.Of.nr.638/29 aug.2002);
 • Legea nr.422/18 iulie 2001, privind protejarea monumentelor istorice,actualizată;
 • Legea 147/13 iulie 1998, privind impozitul pe spectacole (Mon.Of.nr.262/14 iulie 1998);
 • Legea nr.8/1996,  privind drepturile de autor şi drepturi conexe, cu modificările şî completările ulterioare;
 • Legea 319/2006,  privind securitatea şi sănătatea în muncă,actualizată;
 • Legea 307/2006,  privind apărarea împotriva incendiilor, actualizată;
 • Legea Arhivelor Naţionale nr.16/1996, republicată.

 

Calendarul concursului:

 1. Data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs: 8 iulie 2016, ora 14,30.
 2. Selecţia dosarelor: 07.2016.
 3. Afişare rezultate selecţie dosare: 13.07.2016.
 4. Data şi ora limită depunere contestaţie rezultate selecţie dosare: 14.07.2016, ora 16,30.
 5. Afișare rezultate contestaţii selecție dosare: 15.07.2016.
 6. Susținere proba scrisă : 18 iulie 2016, ora 10,00.
 7. Afișare rezultate probă scrisă: 18.07.2016 ora 16,30.
 8. Data şi ora limită depunere contestaţii probă scrisă: 19.07.2016, ora 16,30.
 9. Afișare rezultate contestații proba scrisă: 20.07.2016.
 10. Dată desfăşurare probă practică:07.2016 ora 13,00.
 11. Afişare rezultate probă practică: 21.07.2016, ora 16,30;
 12. Depunere contestaţii rezultate probă practică:22.07.2016, ora 14,30.
 13. Afişare rezultate contestaţii probă practică:07.2016.
 14. Data de desfăşurare a interviului: 26.07.2016, ora 10,00.
 15. Afișare rezultate interviu: 26.07.2016 ora 16,30.
 16. Data şi ora limită depunere contestații interviu: 27.07.2016 ora 16,30;
 17. Comunicare rezultate contestaţii interviu: 07.2016.
 18. Comunicare rezultate finale: 28.07.2016.

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă vor fi afişate la sediul unităţii şi pe pagina web a Ateneului Popular Focşani: www.ateneu-pastia.ro.

Programa analitică pentru proba practică  de verificare a cunoştinţelor IT- nivel mediu (a se vedea fişierul anexat).

Comments are closed.